page contents

Данъчни облекчения за родителите = 20 лева на дете

Държавата връща на родителите по 20 лева на дете

Държавата връща по 20 лв. на детеС чл. 22в и 22г  от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) обнародван в Държавен вестник бр. 105 от 2014, народните представители на Република България въведоха данъчни облекчения за деца и деца с увреждания.

Инициативата е безспорно е добра и  заслужава адмирации. Казано накратко промените в ЗДДФЛ дават възможност:

⇒ на родители, внасяли данък като физическо лице, да декларират броя на отглежданите от тях деца не навършили пълнолетие

⇒ в зависимост този брой и здравословно състояние на децата годишната данъчна основа на единия родител се намалява

⇒ което в крайна сметка води до сума, която държавата възстановява

Подкрепяйки законодателната инициатива си мисля, че е в бъдеще ще е необходимо да се прецизират текстовете, имайки предвид следните коментари:

  1. Размерът на облекченията, както и размера на данъка за възстановяване са изчислени в долната таблица:
Брой деца Корекция на  данъчнната  основа Сума за възстановяване
Едно Двеста лева 20 лева
Две Четиристотин лева 40 лева
Три и повече деца Шестстотин лева 60 лева
Дете с група инвалидност от 50 и над 50% Две хиляди лева 200 лева

Веднага прави впечатление ниския размер на сумата, която ще бъде възстановена на родителите, респективно децата. 20 лева на дете на годишна база е 1.66 лева на месец и ако родителите искат да зарадват малчуганите или тинейджърите ще трябва да проявят доста фантазия разполагайки с този финансов ресурс.

Според сайта на Народното събрание на 29.07.2015 година, депутати от Патриотичния фронт внасят проект за изменение на ЗДДФЛ с предложение за доста по-високи облекчения върху данъчните основи по чл. 22в, които биха довели до възстановяване на годишен данък в размер на една минимална работна заплата за 2016 година или 420 лева. От комисиите, към които е разпределен законопроекта доклад, за сега, е изготвен само от Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, който може да се види тук

Доколкото разбирам мнението изложено от агенции, министерства и т.н., е че стъпката е правилна, но не достатъчна за решаване на демографската криза и държавата няма достатъчно средства да я подкрепи.

  1.  Според текста на закона облекчения се ползват на база подадена декларация по образец (вече публикувана на сайта на НАП). Декларацията се подписва от двамата родители – единият заявява, че ще се възползва от правото, а другият съответно се отказва от това право. Декларация може да подаде и чуждестранно физическо лице – местно на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което трябва да приложи и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение по чл. 22в. Интересното тук, е че тези документи трябва да бъдат преведени  на български език от заклет преводач. Разследването на термина „заклет преводач“ може само по-себе си да е тема на друг коментар , тук ще се фокусираме върху цената на превода. Според приетите от Съюза на преводачите в България защитни тарифи за заплащане на преводаческия труд за 2015 година, писмен превод на една стандартна страница за художествен или  не художествен превод от чужд език на български струва 12 лева, „обратния“ превод е с 30% по-скъп. Или ако описано по-горе лице трябва да представи два преведени документа за едно дете, вече е на загуба от четири лева.
  2. Последната област за подобрение е реда и начина за ползване на облекчението за деца. Според чл. 23 ЗДДФЛ различните данъчни облекчения се ползват, чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50, към която се прилагат документи доказващи право за ползване, а в т.8 се описват документите свързани с данъчните облекчения за деца – декларация и документи свързани с доказване на обстоятелства.

До тук оставаме с впечатление, че данъчните облекчения за деца ще се ползват, чрез подаване на годишна данъчна декларация, но стигайки до чл. 49 ЗДДФЛ установяваме, че работниците и служителите могат в срок от 30.11 до 31.12.2015г. да подадат пред своят работодател декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца. На база декларацията работодателят е задължен да приспадне съответната сума, в зависимост от декларираните обстоятелства, заедно с процеса на изравняване на годишния данък за 2015 г.

Освен, че работодателите биват задължени да се намесят в отношения между граждани и държава, правят впечатление още няколко обстоятелства:

⇒ Според текста на декларацията деклараторът още към 11.2015 може да декларира, че:

  • е местно лице на България, друга държава – членка на ЕС или страна по споразумението за ЕИП
  • не е лишен от родителски права, както и още четири обстоятелства
  • декларираните деца не са настанени за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца
  • като и обстоятелства, за другия родител

струва ми се странно да се декларират събития, част от които може да не отговарят на истината към края на  годината.

⇒ Интересен е въпросът, как служителите на работодателят могат да бъдат сигурни, че подписът на другият родител в декларацията е автентичен

⇒ И не на последно място, освен че работодателят е натоварен с неприсъщи задължения, от неговите служители, обработващи възнагражденията, се изисква да извършат доста допълнителни дейности. По груби сметки това допълнително натоварване ще доведе до около 22 хиляди дни за обработка. Изчислението е направено с допускане, че при работодателите ще бъдат подадени декларации за 80 % от децата до 18 години според НСИ и при средно 10 минути време за обработка

Хубава идея с минимален ефект върху домакинствата, тежка процедура и натоварване на работодателите с неприсъщи дейности.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.